Truyện Tiên hiệp

Chương 7400 - 1 tuần trước
Chương 370 - 1 tuần trước
Chương 663 - 1 tuần trước
Chương 321 - 3 tuần trước
Chương 298 - 3 tuần trước
Chương 141 - 1 tháng trước
Chương 1600 - 1 tháng trước
Chương 115 - 1 tháng trước
Chương 65 - 2 tháng trước
Full - 2 tháng trước