Truyện ngôn tình mới

Chương 117 - 2 tuần trước
Chương 5 - 2 tuần trước
Chương 48 - 2 tuần trước
Chương 50 - 2 tuần trước
Chương 502 - 1 tuần trước
Chương 52 - 3 tuần trước
Chương 159 - 1 tuần trước
Chương 327 - 3 tuần trước